I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

     1. Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.SMAKI-ITALII.PL jest własnością:

Saintbest Marcin Świecicki

Ul.Massalskiego 17

25-635 Kielce

Regon 260342302, NIP 959-152-07-69

Tel. 0 602 127 219

 

     2. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym WWW.SMAKI-ITALII.PL.

     3. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego WWW.SMAKI-ITALII.PL produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich i jest ona wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

     4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

     5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

     6. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego WWW.SMAKI-ITALII.PL są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

     7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego WWW.SMAKI-ITALII.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.

     8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży.

 

II. TRANSAKCJA

     1. Zamówienia w sklepie internetowym WWW.SMAKI-ITALII.PL można dokonywać poprzez:

          - strony internetowe sklepu WWW.SMAKI-ITALII.PL - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu

     2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

     3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości, Kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

     4. Kupujący będzie informowany o statucie zamówienia pocztą elektroniczną.

     5. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres saintbest@eranet.pl. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, firma SAINTBEST zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru firma SAINTBEST zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres firmy SAINTBEST.

     6. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

 

III. PŁATNOŚĆ

     1. W sklepie WWW.SMAKI-ITALII.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

          - bezpośredni przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto firmy SAINTBEST.

          - Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę za zamówiony towar Kupujący zapłaci bezpośrednio doręczycielowi.

          - Płatność kartą kredytową lub bezpośrednio z konta bankowego za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl.

     2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego lub płatności za pobraniem) lub pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl).

     3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

 

IV. DOSTAWA

     1. Czas wysyłki produktów wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia i akceptacji formy płatności.

     2. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem usług Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS.

     3. W momencie przekazania towaru doręczycielowi Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową sklepu WWW.SMAKI-ITALII.PL , oraz link w emailu potwierdzającym zamówienie.

     4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

     5. Koszt dostawy towaru uzależniony jest od wagi zamówionych produktów zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS.

 

V. GWARANCJA

     1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym WWW.SMAKI-ITALII.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

     2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju produktu oraz producenta.

     3. Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z niektórymi towarem standardowo nie są podbijane.  

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

     1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem firmy SAINTBEST.

     2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu towar na adres SAINTBEST, ul. Massalskiego 17, 25-635 Kielce. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu. Firma SAINTBEST  nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

     3. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego WWW.SMAKI-ITALII.PL .

     4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu reklamowanego towaru, a o jej wyniku Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni. Jeżeli dotrzymanie powyższego terminu nie będzie możliwe Sklep Internetowy WWW.SMAKI-ITALII.PL zawiadomi Zamawiającego o terminie rozpatrzenia reklamacji.

     5. Firma SAINTBEST ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

     5. Procedurę zwrotów i reklamacji opisano w dziale "Reklamacje i zwroty" 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym SAINTBEST wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

     2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

     3. Złożenie zamówienia lub rejestracja w sklepie internetowym WWW.SMAKI-ITALII.PL jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SAINTBEST. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).

     4. Firma SAINTBEST informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez firmę SAINTBEST dane osobowe, ich zmiany lub  całkowitego usunięcia z systemu.

     5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

     6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

     7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym WWW.SMAKI-ITALII.PL oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

     8. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nie umieszczania w witrynie sklepu WWW.SMAKI-ITALII.PL treści o charakterze bezprawnym.